logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png Toponymie Gebruik van artikelen of gedeelten daarvan zonder toestemming van de Vereniging is niet toegestaan.
De inhoud van de artikelen blijft voor de verantwoordelijkheid van de schrijvers.


Toponymie en Heerlerheide.
Heerlerheide is in verleden en heden niet aan de aandacht van de toponymie ontsnapt. Niet alleen omdat de plek- en veldnamen er als het ware voor het oprapen liggen, maar ook vanwege de aandacht, die deze situatie bij de kenners ervan heeft verworven.

Verschillende terzake kundigen is opgevallen, dat het noordelijk deel van Heerlen extra met nederzettingen en bijbehorende benamingen bezaaid is geweest. Uiteraard heeft dat van doen met vestigingen van hoeven, kastelen, burchten en families in het verleden. In de verschillende periodes hadden ten deze vanzelfsprekend vernieuwingen, veranderingen en aanpassingen plaats..
lees meer >>
Auteur: O. Vandeberg datum: 2007-11-06

Bron:

Hoofdstuk I Toponymie Straatnamen van Heerlerheide en hun afkomst
Geitstraat.

De Geitstraat is gelegen in de kom van het dorp tussen de Gravenstraat en het Corneliusplein.
De naam is vastgesteld door de Gemeenteraad d.d. 30 maart 1930.
Op de “Tabula ducatus Limburch et comitatus Falckenburgh” van De Wit uit 1662 wordt de omgeving van deze straat al “Geyt” genoemd. De Tranchotkaart (1803-1820) vermeldt ook de naam “Geyt”, terwijl de kadasterkaart van 1842 “op de Geyd” aanduidt. Op deze twee laatstgenoemde kaarten is deze weg wel getekend, maar wordt niet als zodanig benoemd.
lees meer >>
Auteur: O.Vandeberg datum: 2007-12-02

Bron:

Toponymie II Plaats- en buurtnamen, niet zijnde straatnamen.
Heerlerheide.

Heerlerheide wordt mede volgens de buurtmonitor 1996 als een der vier stadsdelen van de gemeente Heerlen aangemerkt (naast Heerlen Centrum, Heerlerbaan en Hoensbroek). Door de vermelding hiervan op plaatsnaamborden is deze aanmerking bevestigd, zulks tot genoegen van o.a.de Stichting Werkgroep “Heerlerheide vroeger, nu en in de toekomst”, die sinds Het begin van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw naar erkenning en bordvermelding van deze plaatsnaam had gestreefd
lees meer >>
Auteur: O.Vandeberg datum: 2007-12-02

Bron:

Toponymie. Hoofdstuk III Straatnamen Heerlerheide, niet gebaseerd op toponymie..
Corneliuslaan-Corneliusplein.

De naam Corneliuslaan is vastgesteld d.d. 30 maart 1954 door Burgemeester en Wethouders van Heerlen. Het Corneliusplein is ontstaan nadat de Markt van Heerlerheide in het kader van de vernieuwingen is verplaatst van het Wannerplein naar het plein vóór de St. Corneliuskerk.
Er is uiteraard direct verband met St. Cornelius, de patroonheilige van de parochie Heeerlerheide. Deze paus en heilige is vanaf de stichting van deze parochie (1838) met zijn naam aan de kerk en de gemeenschap verbonden. Waarschijnlijk werd St. Cornelius tot kerkpatroon gekozen als eer- en dankbetuiging aan Cornelius van Bommel, die het plaatselijk initiatief tot de oprichting van een eigen parochie honoreerde. Mgr. van Bommel was bisschop van Luik, waaronder de verre omgeving destijds ressorteerde.
lees meer >>
Auteur: O.Vandeberg datum: 2007-12-02

Bron:

Plek-en veldnamen
omschrijving van enkele plek-en veldnamen
lees meer >>
Auteur: Otto Vandeberg datum: 2008-04-10

Bron:
1 , 1


stadsdeel heerlerheide
Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig