logo
Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart –
Heerlerheide centrum - Versilienbosch - Weggebekker
menu1.png welkoms pagina

 Agenda

 

 

Algemene ledenvergadering 2018

Op de agenda staan:

Opening.
Mededelingen.
Verslag jaarvergadering 2017.

J
aarverslag secretariaat 2017 door de secretaris.
Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester.
Bevindingen kascontrolecommissie.
Benoeming nieuwe commissie.
Bestuursverkiezing
:
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Otto Vandeberg (vice-voorzitter), Wil Cordewener (penningmeester) en Hub Beaujean (bestuurslid).
Jaarprogramma 2018.
Rondvraag
.

Pauze: 15.00 – 15.15 uur.

Lezing: 15.15 – 16.30 uur. Onze leden Paul Leerssen en Henk van Odenhoven hebben veel informatie en fotomateriaal verzameld over de mijnen ON III en ON IV in Heerlerheide. Paul Leerssen zal hiervan een presentatie geven uiteraard voorzien van veel beelden.

De heemkundevereniging nodigt voor deze lezing niet alleen leden, maar ook niet-leden uit.

Let wel: alleen leden kunnen de algemene ledenvergadering bijwonen. Vanaf 15.00 uur zijn niet-leden van harte welkom. Voor hen bedraagt de entreeprijs een vrije gave.

Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst.

Het bestuur van de Heemkundevereniging Heerlerheide.

Datum: vrijdag 23 maart 2018
Aanvang: 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur.
Plaats: Corneliushuis, Heerlerheide

 


Wilt u graag de Nieuwsbrief ontvangen, word dan lid van onze vereniging!


Het laatste nummer van "Rondom de Watertoren"is in december 2017 verschenen. Let op uw brievenbus of ga naar Primera Wannerplein


In 2010 is het boek Heerlerheide vroeger... Van oeroud heidedorp tot Groeët gen Hei verschenen.

Dit boek is samengesteld door de (oud)bestuursleden van onze heemkundevereniging Jan Gubbels, Otto Vandeberg en Werner Nijsters in samen werking met Roelof Braad van het centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt in Heerlen.

Een stukje uit de recensie in Het Land van Herle (1210 nr.4):

"Een zestal onderwerpen passeren uitgebreid de revue: bewogen verleden, verenigingsleven, bodemschatten, dialect en carnaval, onderwijs en politie, en godsdienst. Het werk is rijkelijk voorzien van (oude) foto's en gelardeerd met dialectgedichten en verhalen van inwoners. Met name voor deze laatste groep is het daardoor een interessant naslagwerk geworden."

Heeft u dit boek nog niet in uw bezit? Voor de prijs van € 24,50 is het verkrijgbaar bij Primera Heerlerheide (Wannerstraat), of bij onze vereniging. Stuur een mail naar de vereniging of neem contact op met een van de bestuursleden.

Deze website geeft u veel informatie over onze vereniging. U kunt zich op de hoogte stellen van onze doelstelling en van de manier waarop wij deze doelstellingen trachten te verwezenlijken. op de pagina contact vindt u de namen en van onze bestuursleden, tot wie u zich altijd kunt wenden met vragen of suggesties. Tevens vindt u daar een routebeschrijving naar ons bezoekadres en een korte karakteristiek van ons stadsdeel Heerlerheide. Het stadsdeel Heerlerheide bestaat uit de woonwijken:

Nieuw Einde – Schrieversheide – Heksenberg – Beersdal – de Vrank – Rennemig – de Wieër – Passart – Heerlerheide centrum - Weggebekker - Versilienbosch.

Lees hier meer over Heerlerheide.

Heksenberg Boulodrome Heerlerheide centrum nieuw einde Rennemig stadsdeel heerlerheide